پیمان‌کار بتن ریز در اینکارنت

بتن ریزی

فونداسیون ساختمان مهم‌ترین بخش ساختمان است. ریختن بتن در این بخش را بتن ریزی گویند که باید با حساسیت بالایی صورت گیرد زیرا انجام این عملیات بسته به انواع آب و هوا و اقلیم ها مراحل خاص خود را دارد.

mastheadFooterImage