اطفاء حریق در اینکارنت

خدمات اطفاء حریق

برای به وجود آمدن آتش، مثلث آتش که شامل هوا، مواد سوختی و جرقه یا حرارت است در کنار هم قرار می‌گیرند. عملیات اطفاء حریق شامل خاموش کردن و هدایت آتش است که کاری بسیار تخصصی است. امروزه سیستم‌هایی برای این عمل طراحی شده‌است که باید متخصصین آن را نصب کنند. و شما آموزش‌های لازم را ببینید تا در موارد مورد نیاز بتوانید سریعاً عکس العمل لازم را نشان دهید.

mastheadFooterImage