کشت دانه های روغنی در اینکارنت

کشت دانه های روغنی

تکثیر و کشت دانه های روغنی که از جمله مهمترین بحث‌های تولیدات ملی است، توجه عده ی زیادی را به خود جلب کرده است. توسعه کشت دانه‌های روغنی مانند کلزا نیاز به دانستن اصول خاص و نحوه به عمل آوردن بهینه روغن است. می توانید با یک فرد با تجربه در این زمینه مشورت کنید.

mastheadFooterImage