مدیر تولید گلخانه در اینکارنت

مدیر تولید گلخانه

عوامل محیطی زیادی در کشت و تکثیر گیاهان تاثیر دارد. در مورد گلخانه مهم‌ترین بحث به وجود آوردن و به تعادل رساندن شرایط مورد نیاز گیاه خاص است. نور، دما،رطوبت و ... برای هر گیاه متفاوت است. از جمله وظایف مدیریت تولید گلخانه علم به این شرایط و دیگر نکات کشت و تکثیر در گلخانه است.

mastheadFooterImage