مرور برچسب

زبان مادری

روز جهانی زبان مادری1

روز جهانی زبان مادری: تاریخچه و نقش زبان مادری

زبان‌ها به دلیل ماهیت و کاربرد پیچیده‌ی آن‌ها در ایجاد هویت، ارتباطات، هم‌بستگی اجتماعی، آموزش و توسعه، اهمیتی راه‌بردی برای انسان‌ها در سراسر جهان دارند. باوجوداین، به دلیل فرآیند جهانی‌سازی بسیاری از زبان‌های جهان در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند.