مرور برچسب

تنیس

Most-difficult-physical-demanding-sports-in-the-world

سخت ترین ورزش ها کدام‌اند؟ معیار‌های تعیین سختی یک رشته ورزشی چیست؟

سنجش سختی یک فعالیت چگونه محاسبه می‌شود؟ چه متر و معیاری برای این مقایسه وجود دارد؟ اگر به قضاوت نگارنده اعتماد کنید که می‌گویم بیدار شدن از خواب سخت‌ترین فعالیت‌ دنیاست! اما خوش‌بختانه یا متأسفانه این دیدگاه کم‌ترین تأثیر را در این سنجش خواهد داشت.