مرور برچسب

تعهد

کارکنان فعال و کارا: امید یکی از عناصر پرورش آنهاست

کارکنان فعال و کارا: امید یکی از عناصر پرورش آنهاست

اگر فروشندگان آمریکایی، مکانیک‌های سوییسی و کارگران کارخانه‌های چینی، امید داشته باشند، بازده بیشتری نیز دارند. با توجه به تحقیقات و یافته‌های محققان در سرتاسر جهان، پنج عامل شخصیتی در کارکنان امیدوار وجود دارد که میزان کارا بودن و بازدهی آن‌ها را نسبت به سایرین افزایش می‌دهد.