• 83
    0

    تعریف و تحسین یکی از عناصر مهم زندگی اجتماعی است. تعریف کردن می‌تواند انرژی مثیت بسیار زیادی ایجاد کند و جادوی آن می‌تواندهمه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تحسین کردن، اتمسفر خوبی میان دو نفر ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مردم مهربانانه به یکدیگر بیندیشند. قطعا برای تعریف کردن از کسی یا پذیرش تحسین ...