مرور برچسب

تحسین

تعریف کردن

هنر تعریف و تحسین

تعریف و تحسین‌ها نشأت‌گرفته از تلاش‌ها و اقدامات قابل ستایشی است که هرکس انجام داده است؛ بنابراین آن‌‌ها نشان‌گر آگاهی و هوشیاری شخص هستند. ما باید نسبت به پیش‌رفت‌های خوبی که در اطرافمان اتفاق می‌افتد، به افراد بازخورد دهیم.