• 486
    0

    تعریف و تحسین یکی از عناصر مهم زندگی اجتماعی است. تعریف کردن می‌تواند انرژی مثبت بسیار زیادی ایجاد کند و جادوی آن می‌تواند همه چیز را تحت تأثیر قرار دهد. تحسین کردن، اتمسفر خوبی میان دو نفر ایجاد می‌کند و باعث می‌شود مردم مهربانانه به یکدیگر بیاندیشند. قطعاً برای تعریف کردن از کسی یا پذیرش ...