مرور برچسب

ایمنی

قبل، بعد و هنگام وقوع زلزله چه کار کنیم؟

قبل، بعد و هنگام وقوع زلزله چه کار کنیم؟

حرکت زمین به‌ندرت علت واقعی مرگ یا آسیب است. بیشترین تلفات، ناشی از فروپاشی ساختارهای جزئی، سقوط اجسامی مانند سرازیر شدن دودکش‌ها، سقوط آجر، گچ سقف و وسایل روشنایی است. بسیاری از این موقعیت‌ها با رعایت چند راهکار ساده، قابل پیشگیری و اجتناب است.